Tijdens de derde themabijeenkomst op 13 april keken deelnemers samen met experts naar welke ruwvoergewassen geteeld kunnen worden binnen een samenwerking met een akkerbouwer. De wens van de veehouder om snijmaïs te verbouwen past vaak niet in het bouwplan van de akkerbouwer. Het doel was om na te denken over de voerstrategie en welke ruwvoergewassen naast snijmaïs een aanvulling kunnen zijn.

Allereerst werden de rantsoenen met elkaar vergeleken. Deelnemers Jan en Rob Dijkshoorn hebben een aandeel van 18% vers gras in het rantsoen. Jan Dijkshoorn geeft aan dat gekozen wordt voor meer beweiding omdat het efficiënt en makkelijk boeren is. Olof Kraakman heeft een beperkter aandeel vers gras in het rantsoen omdat beweiding i.c.m. de melkrobot beperkt is.

Grote verschillen in stikstof- en fosfaatexcretie
Daarnaast werd er per bedrijf gekeken hoeveel kg melk er per kg stikstof- en fosfaatexcretie wordt geproduceerd. Onderling zijn de verschillen groot. Hierbij is het aandeel bijproducten en voederwaarde van de graskuilen van grote invloed.

Analyse van kuilonderzoek
Aan de deelnemers is gevraagd om een kuilanalyse mee te nemen naar de bijeenkomst. Mark Bastiaansen gaf aan om te kijken naar de verhouding magnesium/kali. Vaak is de hoeveelheid kali in orde maar zit er te weinig magnesium in het gras. Door toepassing van maatmeststoffen kan het aandeel magnesium verhoogd worden. Deelnemer Kraakman heeft ervaring met maatmeststoffen en gaf aan dat het weinig effect heeft gehad. Toepassing van kunstmeststoffen met selenium en zwavel hebben wel een positief effect.

Andere ruwvoergewassen toepassen
Ook werd er gesproken over het toepassen van andere ruwvoergewassen, zoals granen, gerst-erwten, voederbieten en veldbonen en de voor- en nadelen hiervan. De deelnemers geven aan dat er wel een aantal gewassen zijn die gebruikt kunnen worden in een samenwerking met de akkerbouwer. Maïs blijft echter wel de voorkeur houden. De lagere droge stof opbrengst en ruw eiwit van het eerste jaar gras na het akkerbouwgewas blijft een probleem. Mogelijk wordt hierover nog een aparte bijeenkomst ingepland. De vraag is hoe de opbrengst van het gras verhoogd kan worden met voldoende ruw eiwit en VEM.