Op 15 mei kwamen deelnemers van Vruchtbare Kringloop Noord-Holland en experts bij elkaar voor de laatste van de reeks themabijeenkomsten in het voorjaar, met als onderwerp het technisch/economisch optimaliseren van de samenwerking. De insteek van deze bijeenkomst was om met twee melkveebedrijven een verdiepingsslag te maken ten aanzien van de voor- en nadelen van de samenwerking, waarbij financiële en andere effecten in beeld werden gebracht en wordt nagegaan hoe de plantaardige sectoren hierbij passen.

Melkveebedrijf Bos werkt met name vanwege extra grondgebruik, samen met een akkerbouwer (en bollenteler). Bij melkveebedrijf Kraakman is geen sprake van samenwerking, maar van mestafvoer en ruwvoeraankoop.

Financieel effect extra grond
Senior bedrijfsadviseur Hans Scholte bracht via enkele overzichten de financiële voordelen van extra grond voor de melkveehouder in beeld. Via extra grond is er ruimte voor extra melkvee, vertaalt in meer melkproductie met een saldo opbrengst minus toegerekende kosten van 22 cent per kg melk (voorbeeld met melkprijs van 34 cent). Via extra grond komt extra ruwvoer beschikbaar (teeltkosten gras 1.100 tot 1.200 euro per ha) en wordt geen ruwvoer aangekocht. Kosten melkproductie via aangekocht ruwvoer bedragen al snel zo’n 10 cent per kg melk. Extra mestplaatsingsruimte bespaart mestafzetkosten, al snel 5 cent per kg melk. Daar tegenover staat dat er met extra grond ook meer kosten worden gemaakt. Zo kost graslandvernieuwing ook geld; schatting is 400 a 500 euro per ha.

Ook werd de waarde van bodemvruchtbaarheid besproken. Conclusie hieruit is dat het zinvol is om de ontwikkeling van het organische stof gehalte en de bemestingstoestand van de ruilpercelen in beeld te krijgen en de financiële effecten hiervan mee te nemen.

Teelt snijmais door akkerbouwer
Ten aanzien van de rantsoenen en het zoeken naar evenwicht is er eigenlijk teveel gras en te weinig zetmeel/energie. Er is behoefte aan mais. De veehouders gaven aan dat akkerbouwers vanuit hun oogpunt van kans op structuurbederf in de regel geen maïs in hun bouwplan willen opnemen. De keuze voor een vroeg maïsras verandert dit standpunt van de akkerbouwers niet. Vraag is of mais toch niet in een bouwplan van een akkerbouwer ingepast kan worden. Hoe kun je dingen beter doen?