Doelstelling
Het doel van het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) is het stimuleren van kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer in de grondgebonden landbouw in Noord-Holland.

VKNH is een project waarin kansen voor samenwerking worden gecreëerd voor de regionale (mineralen)kringlopen in Noord-Holland. Waarin we verschillende samenwerkingen tussen sectoren onderzoeken, doorrekenen, verbeterplannen maken en de resultaten delen met agrariërs, adviseurs en beleidsmakers. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Opzet project
Het project richt zich op samenwerking tussen agrarische bedrijven uit verschillende sectoren, waarbij men gebruik maakt van elkaars grond, mest en/of voer. Soms gaat het alleen over grond (akkerbouw/bollen), soms ook over grond/mest (veehouderij/bollen) of over grond/voer/mest (akkerbouw-melkveehouderij).

1. Samenwerkingsverbanden
Bij een aantal bestaande samenwerkingsverbanden in Noord-Holland worden bedrijfsgegevens, grondgebruik, voer, mesten mineralen, relevante financiële gegevens en de visie van de ondernemers op de samenwerking
in beeld gebracht. Tevens wordt gevraagd naar hun  wensen  ten  aanzien  van  verbetering  van  de  samenwerking  en/of  behoefte  naar  inzicht  in de gevolgen van samenwerking op bodemvruchtbaarheid en bedrijfseconomische resultaten.

2. Verbeterplannen
Experts   van   Wageningen   University & Research,  Flynth   en   Agrifirm   Exlan berekenen   de effecten  van de samenwerking op bedrijfsresultaten en bodemvruchtbaarheid, beschrijven de toekomstbestendigheid  van  de  huidige  samenwerking en  stellen  samen  met  de  ondernemers verbeterplannen op.

3. Kennisdeling
Vervolgens  worden  de  verkregen  inzichten  opgeschaald  en  doorvertaald  naar  provinciaal niveau  en  vindt  verdere  kennisdeling  in  de  provincie  plaats door  middel van bijeenkomsten, excursies en vakbladartikelen.