Nieuwsberichten

//Nieuwsberichten
Nieuwsberichten2019-02-21T14:52:35+00:00

Nieuw! Bekijk de Factsheet Resultaten

De deelnemers van Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland werken in unieke samenwerkingsvormen aan regionale kringlooplandbouw. De resultaten hiervan staan beschreven in het Eindrapport 'Samenwerking tussen agrarische sectoren in Noord-Holland'. Een overzicht van de belangrijkste resultaten vindt u op de nieuwe Factsheet Resultaten!    

17 januari 2019|

Interview Volkskrant met Patrick de Wit en Jan Dijkshoorn

Een circulaire landbouw is wat minister Carola Schouten voor ogen heeft voor heel Nederland, presenteerde ze voorafgaand aan Prinsjesdag. Dit is volgens haar (en veel deskundigen) nodig, omdat we ons land op dit moment overvragen met te intensieve landbouw. De bodemkwaliteit moet weer voorop komen te staan, vindt de minister. Niet alleen door kunstmest te vervangen door dierlijke mest, maar ook door groenbemesters in te zetten; gewassen als gele mosterd en luzerne die de bodem verrijken met organische stof. In een interview vertelden Patrick de Wit en Jan Dijkshoorn over hun ervaringen met kringlooplandbouw door VK Noord-Holland. Lees het artikel

21 september 2018|

Eindrapport Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland is geïnspireerd door de gelijknamige projecten in de Achterhoek en Overijssel. In Noord-Holland bleek het grondgebruik veel meer divers: de melkveehouderij is weliswaar de grootste grondgebruiker, maar akkerbouw, vollegrondsgroente en bloembollen zijn ook belangrijke sectoren. Deze vier sectoren maken daarnaast ook gebruik van elkaars grond. In het Eindrapport zijn de werkwijze en resultaten van het project beschreven. Het Eindrapport Samenwerking tussen agrarische sectoren in Noord-Holland is gepubliceerd in samenwerking met Wageningen UR.

17 augustus 2018|

Interview met melkveehouders Stephen en Les Bos

Het grootste voordeel van de samenwerking in VKNH is een grotere flexibiliteit voor de melkveehouder, vinden Stephen en Les Bos. In een interview in Nieuwe Oogst deelden zij hun ervaringen met de samenwerking. Zo blijkt uit het project dat een akkerbouwer beter land kan ruilen met een melkveehouder, dan dat hij zelf graan verbouwt als vruchtwisseling. Hierdoor kan de akkerbouwer meer pootaardappelen telen, terwijl de melkveehouder over meer grasland beschikt waarop hij bovendien zijn mest kan afzetten. Die zekerheid van genoeg grond en mestafzet is voor maatschap Bos belangrijker dan de hogere opbrengst die ze uit de rotatie halen. Maatschaps Bos heeft een bedrijf met 170 melkkoeien, 70 stuks jongvee en 50 fokschapen. Ze hebben circa 90 hectare land tot hun beschikking en een stuk dijk waarop de schapen lopen. Het areaal grasland wisselt per jaar, omdat ze grond ruilen met een akkerbouwer en verhuren aan bollentelers. Deze constructie komt veel voor in Noord-Holland. Stephen Bos is deelnemer aan VKNH, waarin de samenwerking verder is uitgediept. Daarbij is onder meer gekeken naar het organischestofgehalte van de bodem. Door met grasland te roteren en mest en compost aan te voeren, kan het organischestofgehalte op peil worden gehouden en de grond productief worden gehouden. Land ruilen

31 juli 2018|

Nico Verduin: “We laten teveel mooie kansen onbenut”

VK Noord-Holland geeft alle reden om de mogelijkheden van gezamenlijk grondgebruik verder te onderzoeken. Dat zegt voorzitter Nico Verduin in Nieuwe Oogst. Zeker bij hoge grondprijzen kan gedeeld grondgebruik toekomst bieden aan jonge boeren. Het project heeft al mooie inzichten gegeven, maar er zijn nog teveel mooie kansen onbenut gelaten. In vervolgprojecten kan hier een verdere uitwerking aan worden gegeven.                                                               Lees het gehele artikel in Nieuwe Oogst

20 juni 2018|

Optimalisatie ruwvoerproductie mogelijk door samenwerking

In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland werken zeven samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren aan het sluitend maken van de regionale kringlopen. ‘Met het uitwisselen en ruilen van grond en gewassen, kunnen ondernemers hun eigen ruwvoerproductie optimaliseren. Alle hectares binnen een samenwerking kunnen efficiënt benut worden’, zegt Kees Magré van Agrifirm Exlan, die als adviseur betrokken is bij het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland. Een samenwerkingsverband bestaat meestal uit een akkerbouwer/groenteteler en melkveehouder. Een melkveehouder heeft vaak te maken met een ruwoverschot.  ‘In een samenwerking kan een melkveehouder het ruwvoeroverschot (deels) reduceren’, legt Magré uit. Hij heeft een groter aantal hectares tot zijn beschikking, waarop hij rundveemest kan plaatsen en er is voor met name de akkerbouwer meer ruimte om uit te breiden met gewassen.’ Grond op waarde brengen Volgens de adviseur van Agrifirm Exlan is melkveehouder en deelnemer Olof Kraakman uit Sint Maartensbrug een voorbeeld van een ondernemer die zijn land, in samenwerking met andere partijen, goed op waarde brengt. ‘De kwaliteit van zijn ruwvoer, waaronder het VEM-gehalte, is uitstekend en hij heeft ook een bovengemiddelde opbrengst. Hij scoort dan ook goed met de KringloopWijzer.’ Voor Kraakman is gras en mais van eigen en gehuurd land de basis voor een goed rantsoen en

8 mei 2018|