Nieuwsberichten

//Nieuwsberichten
­

Interview Volkskrant met Patrick de Wit en Jan Dijkshoorn

Een circulaire landbouw is wat minister Carola Schouten voor ogen heeft voor heel Nederland, presenteerde ze voorafgaand aan Prinsjesdag. Dit is volgens haar (en veel deskundigen) nodig, omdat we ons land op dit moment overvragen met te intensieve landbouw. De bodemkwaliteit moet weer voorop komen te staan, vindt de minister. Niet alleen door kunstmest te vervangen door dierlijke mest, maar ook door groenbemesters in te zetten; gewassen als gele mosterd en luzerne die de bodem verrijken met organische stof. In een interview vertelden Patrick de Wit en Jan Dijkshoorn over hun ervaringen met kringlooplandbouw door VK Noord-Holland.

Lees het artikel

21 september 2018|

Eindrapport Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland is geïnspireerd door de gelijknamige projecten in de Achterhoek en Overijssel. In Noord-Holland bleek het grondgebruik veel meer divers: de melkveehouderij is weliswaar de grootste grondgebruiker, maar akkerbouw, vollegrondsgroente en bloembollen zijn ook belangrijke sectoren. Deze vier sectoren maken daarnaast ook gebruik van elkaars grond. In het Eindrapport zijn de werkwijze en resultaten van het project beschreven.

Het Eindrapport Samenwerking tussen agrarische sectoren in Noord-Holland is gepubliceerd in samenwerking met Wageningen UR.

17 augustus 2018|

Interview met melkveehouders Stephen en Les Bos

Het grootste voordeel van de samenwerking in VKNH is een grotere flexibiliteit voor de melkveehouder, vinden Stephen en Les Bos. In een interview in Nieuwe Oogst deelden zij hun ervaringen met de samenwerking. Zo blijkt uit het project dat een akkerbouwer beter land kan ruilen met een melkveehouder, dan dat hij zelf graan verbouwt als vruchtwisseling. Hierdoor kan de akkerbouwer meer pootaardappelen telen, terwijl de melkveehouder over meer grasland beschikt waarop hij bovendien zijn mest kan afzetten. Die zekerheid van genoeg grond en mestafzet is voor maatschap Bos belangrijker dan de hogere opbrengst die ze uit de rotatie halen.

Maatschaps Bos heeft een bedrijf met 170 melkkoeien, 70 stuks jongvee en 50 fokschapen. Ze hebben circa 90 hectare land tot hun beschikking en een stuk dijk waarop de schapen lopen. Het areaal grasland wisselt per jaar, omdat ze grond ruilen met een akkerbouwer en verhuren aan bollentelers. Deze constructie komt veel voor in Noord-Holland.
Stephen Bos is deelnemer aan VKNH, waarin de samenwerking verder is uitgediept. Daarbij is onder meer gekeken naar het organischestofgehalte van de bodem. Door met grasland te roteren en mest en compost aan te voeren, kan het organischestofgehalte op peil worden gehouden en de grond productief worden gehouden.

Land ruilen
Uit het project blijkt

31 juli 2018|

Nico Verduin: “We laten teveel mooie kansen onbenut”

VK Noord-Holland geeft alle reden om de mogelijkheden van gezamenlijk grondgebruik verder te onderzoeken. Dat zegt voorzitter Nico Verduin in Nieuwe Oogst. Zeker bij hoge grondprijzen kan gedeeld grondgebruik toekomst bieden aan jonge boeren. Het project heeft al mooie inzichten gegeven, maar er zijn nog teveel mooie kansen onbenut gelaten. In vervolgprojecten kan hier een verdere uitwerking aan worden gegeven.                                                              

Lees het gehele artikel in Nieuwe Oogst

20 juni 2018|

Optimalisatie ruwvoerproductie mogelijk door samenwerking

In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland werken zeven samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren aan het sluitend maken van de regionale kringlopen. ‘Met het uitwisselen en ruilen van grond en gewassen, kunnen ondernemers hun eigen ruwvoerproductie optimaliseren. Alle hectares binnen een samenwerking kunnen efficiënt benut worden’, zegt Kees Magré van Agrifirm Exlan, die als adviseur betrokken is bij het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland.

Een samenwerkingsverband bestaat meestal uit een akkerbouwer/groenteteler en melkveehouder. Een melkveehouder heeft vaak te maken met een ruwoverschot.  ‘In een samenwerking kan een melkveehouder het ruwvoeroverschot (deels) reduceren’, legt Magré uit. Hij heeft een groter aantal hectares tot zijn beschikking, waarop hij rundveemest kan plaatsen en er is voor met name de akkerbouwer meer ruimte om uit te breiden met gewassen.’
Grond op waarde brengen
Volgens de adviseur van Agrifirm Exlan is melkveehouder en deelnemer Olof Kraakman uit Sint Maartensbrug een voorbeeld van een ondernemer die zijn land, in samenwerking met andere partijen, goed op waarde brengt. ‘De kwaliteit van zijn ruwvoer, waaronder het VEM-gehalte, is uitstekend en hij heeft ook een bovengemiddelde opbrengst. Hij scoort dan ook goed met de KringloopWijzer.’

Voor Kraakman is gras en mais van eigen en gehuurd land de basis voor een goed rantsoen en voerproductie. Hij heeft

8 mei 2018|

Verbeteren bodemvruchtbaarheid vraagt creativiteit van agrarische ondernemers

Bodemvruchtbaarheid is een van de centrale thema’s binnen het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland. ‘De koers in de landbouw wordt steeds meer verlegd van traditionele landbouw naar een duurzame, “groene” landbouw. Het middelenpakket wordt smaller en bemesting ligt behoorlijk onder een vergrootglas. Dit vraagt om creativiteit van agrarische ondernemers om met groene en organische meststoffen de bodem op peil te brengen’, zegt Bart Bak, eigenaar van het groenteteeltbedrijf B4Agro in Warmenhuizen en deelnemer van Vruchtbare Kringloop Noord-Holland.

Om meer inzicht te krijgen in de organische stofbalans van zijn huurpercelen besloot de groenteteler mee te doen aan het project. Hij teelt onder meer sla en bleekselderij en huurt percelen van akkerbouwers, bollentelers en melkveehouders om zijn gewassen op te telen. ‘Je doet je best om de bodemconditie op peil te houden, maar dat werd steeds moeilijker. In het project maak je inzichtelijk wie de haler is van organische stof en aan de andere kant wie organische stof op het land brengt. Dit helpt om samen een goede strategie uit te zetten.’
Basis voor goede gewasproductie
Wim van Dijk van Wageningen University Research adviseert de deelnemende bedrijven onder meer op het gebied van bodemvruchtbaarheid. ‘Een gezonde bodem is de basis voor een goede gewasproductie. Het organische stofgehalte

24 april 2018|